I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Wągrodzki

Sędziowie: SSR Anna Woźniak

SSR Jolanta Wodzińska-Flakiewicz

SSR Monika Szczepanowska

Asesor Sądowy: Dorota Tofel

Referendarz Sądowy: Marta Gutowska

Kierownik Sekretariatu: Marzena Walczak

Kontakt sekretariat:

tel. (46) 862 32 64 wew. 328, 361, 356, 366, 360, 309.

fax. 811 2212

email: cywilny@sochaczew.sr.gov.pl
 

I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu.

 

Numery Kont Bankowych

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (204KB)

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (21KB)

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (12KB)

 

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym - link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Przykłady wysokości opłat sądowych

 

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

 

 1. Postępowanie uproszczone

  • Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy do 2 000 zł - opłata 30 zł
  • Ponad 2 000 zł do 5 000 zł - opłata 100 zł
  • Ponad 5 000 zł do 7 500 zł - opłata 250 zł
  • Ponad 7 500 zł - opłata 300 zł
 2. Postępowanie nakazowe i upominawcze

  • Pozew w postępowaniu nakazowym - opłata 1/4 część opłaty, nie mniej niż 30 zł
  • Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym - 3/4 cześć opłaty, nie mniej niż 30 zł
  • Pozew w postępowaniu upominawczym - opłata 5% wartości przedmiotu sporu lecz nie mniej niż 30 zł
 3. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

  • Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej - opłata 200 zł
  • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - opłata 200 zł
  • Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie - opłata 200 zł
  • Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej - opłata 100 zł
  • Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania - opłata 100 zł
  • Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej - opłata 100 zł
  • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie - opłata 2000 zł
  • Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności - opłata 1000 zł
  • Wniosek wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności - opłata 300 zł
  • Pozew o eksmiję - opłata 200 zł
 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego

  • Wniosek o: stwierdzenie nabycia spadku; zabezpieczenie spadku; sporządzenie spisu inwentarza; odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - opłata 50 zł (Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.)
  • W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku: apelacja; skarga kasacyjna; skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - opłata 100 zł
  • Wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu - opłata 100 zł
  • Wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu - opłata 100 zł
  • Wniosek o dział spadku - opłata 500 zł
  • Zgodny projekt działu spadku - opłata 300 zł
  • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - opłata 1000 zł
  • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności - opłata 600 zł
 5. Postępowanie egzekucyjne

  • Wniosek o wyjawienie majątku - opłata 40 zł
  • Skarga na czynność komornika - opłata 100 zł

 

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

 

Sąd Rejonowy w Sochaczewie I Wydział Cywilny informuje, że z uwagi na fakt iż postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania - śmierci spadkodawcy, konieczne jest:

 

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O PRZEJĘCIU BĄDŹ ODRZUCENIU SPADKU W TRYBIE ART. 1012 W ZWIĄZKU Z ART. 1015 KODEKSU CYWILNEGO

 

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku można złożyć, według woli składającego: przed notariuszem, przed Sądem Rejonowym w miejscu zamieszkania osoby składającej oświadczenie lub przed Sądem Rejonowym przed którym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku, tj. podczas rozprawy, stosownie do treści art. 640 § 1 kpc. Ponadto Sąd informuje, że zgodnie z treścią art. 49 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach z dnia 28.07.2005 r. (Dz.U. 2005 r, nr 167, pozycja 1398) złożenie takiego oświadczenia przed Sądem, przez osobę będącą spadkobiercą, podlega opłacie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w znakach opłaty sądowej do nabycia w Kasie Sądu Rejonowego w Sochaczewie (1 piętro) lub w kasach Banku PKO BP S.A. Oddział 1 w Sochaczewie, ul. Warszawska 70.

 

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 

We wniosku należy wymienić z imienia, nazwiska i podać dokładne adresy zamieszkania wszystkich żyjących spadkobierców po osobie zmarłej.

 

We wniosku należy podać nstępujące informacje:

 1. kiedy i gdzie zmarła osoba (spadkodawca)
 2. gdzie stale przed śmiercią zamieszkiwała
 3. kogo pozostawiła zmarła osoba jako spadkobierców ustawowych (podać stopień pokrewiństwa oraz imiona i nazwiska)
 4. czy zmarła osoba pozostawiła testament
 5. czy w sklad spadku wchodzi gospodarstwo rolne, tj. ziemia powyżej 1 ha
 6. jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie testament, do wniosku należy załączyć oryginał testamentu

Wniosek powyższy należy złożyć na biurze podawczym sądu w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników. Opłata za sprawę wynosi 50 zł po jednej osobie zmarłej.

 

W załączeniu należy przedłożyć:

 1. skrócony odpis aktu zgonu osoby zmarłej
 2. skrócone odpisy aktow stanu cywilnego spadkobierców (w przypadku mężczyzny będącego spadkobiercą - skrócony odpis aktu urodzenia, w przypadku kobiety wskazanej jako spadkobierczyni, która jest mężatką - skrócony odpis aktu małżeństwa)

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
zaktualizowano wykaz asesorów i referendarzy wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-04
Publikacja w dniu:
2017-01-04
Opis zmiany:
Zaktualizowano numery wewnętrzne oraz Fax
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2016-10-17
Publikacja w dniu:
2016-10-17
Opis zmiany:
Zmiana informacji o przewodniczacym wydziału oraz dodano sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2016-08-16
Publikacja w dniu:
2016-08-16
Opis zmiany:
dodano opis wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2016-08-16
Publikacja w dniu:
2016-08-16
Opis zmiany:
Dodano dane referendarza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2015-12-21
Publikacja w dniu:
2015-12-21
Opis zmiany:
Dodano referendarza.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-06-22
Publikacja w dniu:
2015-06-22
Opis zmiany:
Aktualizacja danych referendarza.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2015-04-03
Publikacja w dniu:
2015-04-03
Opis zmiany:
Aktualizacja danych referendarza.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2015-03-30
Publikacja w dniu:
2015-03-30
Opis zmiany:
Zaktualizowano dane sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2014-08-11
Publikacja w dniu:
2014-08-11
Opis zmiany:
Zaktualizowano dane sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2014-04-28
Publikacja w dniu:
2014-04-28
Opis zmiany:
zmiana przewodniczącego wydzia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2011-07-14
Publikacja w dniu:
2011-07-14
Opis zmiany:
Dodano link do formularzy pism, do strony http:// bip.ms.gov.pl
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-02-01
Publikacja w dniu:
2011-02-01
Opis zmiany:
Wprowadzono konta bankowe
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pancer
Dokument z dnia:
2010-09-09
Publikacja w dniu:
2010-09-09
Opis zmiany:
Zmiana nr. telefonu faxu