Opłaty sądowe

Artykuły

 • 26 kwietnia 2018r.

  KOMUNIKAT

  E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do

  30 czerwca 2018

   

  Platforma  e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom  obywateli.  Opłacanie  należności  zajmuje  mniej  czasu  i  jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

  Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

  Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi  w  bazie  danych  systemu e-Płatności.  Znak  może  mieć  dowolny  nominał.  Zabezpieczenia  systemu  umożliwiają wyłącznie  jednokrotne  wykorzystanie  elektronicznego  znaku  opłaty  sądowej.  Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w punkcie sprzedaży znaków opłaty sądowej sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

  UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r.

  Po tej dacie:

  - nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

  -nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

  -dokonywanie  opłat  znakami  opłaty  sądowej  w  papierowej  formie  nie  będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30  czerwca  2018  r., które wpłyną do sądu po  tym terminie -decyduje data stempla pocztowego).

  Od 1  lipca  2018  r.  znaki  opłaty  sądowej  będą  funkcjonować  wyłącznie  w  formie elektronicznej. E-znaki są generowane  w  systemie e-Płatności.  Mogą  być  samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych. E-znaki są możliwe do nabycia:

  -na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności ),

  - pod adresem:  https://oplaty.ms.gov.pl ;

  - w punkcie sprzedaży znaków sądowych w budynku sądu(wydruk  na  etykietach samoprzylepnych).

  Portal-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl) niezależnie  od  możliwości  nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z   wykorzystaniem natychmiastowych przelewów  internetowych  (pay-by-link) oraz   kart kredytowych. Jako  obowiązujące  i  dopuszczalne  formy wniesienia  opłat  sądowych  w  dalszym  ciągu pozostają również uiszczenia  w  formie bezgotówkowej -tradycyjny  przelew na rachunek bankowy dochodów budżetowych sądu.

  Czytajwięcejo:
 • Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • Przelewem na rachunki bieżące Sądu Rejonowego w Sochaczewie link: Konta bankowe

  Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Sochaczewie prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp.  Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

  • Wplacówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju

  Opłat można dokonywać w dowolnej placówce Poczty Polskiej bez prowizji. Brak prowizji dotyczy konta:

  Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)

  66 1010 1010 0078 2322 3100 0000

  Sumy na zlecenie- zaliczki sądowe (zaliczki na biegłego, kuratora, ogłoszenie w prasie)

  06 1010 1010 0078 2313 9800 0000

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  86 1010 1010 0078 2318 9110 0000

   

  Wpłacający na w/w konta nie ponosi kosztów prowizji z tytułu wpłat dokonywanych w dowolnej placówce Poczty Polskiej SA 

   

  •  Za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017r: www.oplaty.ms.gov.pl

   

  • W Punkcie sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej

  Punkt Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej

  Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 przerwa 12/00-12/30

  • W formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości

  Znaki opłaty sądowej można nabyć:

  1. w formie tradycyjnej:
  • w Punkcie Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej

  od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8/00 do 15/00 przerwa 12/00-12/30

  1. w formie tzw. e-znaków:
  • przez stronę internetową:  www.oplaty.ms.gov.pl
  • w Punkcie Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej Sądu od października 2017r.

  Procedura zakupu  e-znaku  w budynku Sądu:

  Procedura planowana jest do wdrożenia w październiku 2017r.

  Klient może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

  Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu.

  Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub bez wezwania, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

  Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

  Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków. Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub adres zamieszkania wnioskodawcy.


  Podstawowe informacje o opłatach sądowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz. 1398)

  format pdf

   

  Informacje na temat opłat sądowych w postępowaniach cywilnych znajdują się również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe