Opłaty sądowe

Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • Przelewem na rachunki bieżące Sądu Rejonowego w Sochaczewie link: Konta bankowe

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Sochaczewie prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp.  Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

  • Wplacówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju

Opłat można dokonywać w dowolnej placówce Poczty Polskiej bez prowizji. Brak prowizji dotyczy konta:

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)

66 1010 1010 0078 2322 3100 0000

Sumy na zlecenie- zaliczki sądowe (zaliczki na biegłego, kuratora, ogłoszenie w prasie)

06 1010 1010 0078 2313 9800 0000

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

86 1010 1010 0078 2318 9110 0000

 

Wpłacający na w/w konta nie ponosi kosztów prowizji z tytułu wpłat dokonywanych w dowolnej placówce Poczty Polskiej SA 

 

  •  Za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017r: www.oplaty.ms.gov.pl

 

  • W Punkcie sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej

Punkt Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 przerwa 12/00-12/30

  • W formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości

Znaki opłaty sądowej można nabyć:

  1. w formie tradycyjnej:
  • w Punkcie Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej

od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8/00 do 15/00 przerwa 12/00-12/30

  1. w formie tzw. e-znaków:
  • przez stronę internetową:  www.oplaty.ms.gov.pl
  • w Punkcie Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej Sądu od października 2017r.

Procedura zakupu  e-znaku  w budynku Sądu:

Procedura planowana jest do wdrożenia w październiku 2017r.

Klient może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu.

Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub bez wezwania, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków. Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub adres zamieszkania wnioskodawcy.


Podstawowe informacje o opłatach sądowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz. 1398)

format pdf

 

Informacje na temat opłat sądowych w postępowaniach cywilnych znajdują się również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe